REGULAMIN BIURA KARIER "NOWY HORYZONT"

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY

 

1. Biuro Karier "Nowy Horyzont" zostało zainicjowane w 2018 r. i działa według określanego co roku harmonogramu.

2. Siedzibą Biura Karier jest sala 218.
3. Instytucją wspierającą działalność merytoryczną Biura Karier  jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. 
4. Biuro Karier jest prowadzone przez mgr Anettę Zawistowską.
5. W zajęciach prowadzonych w ramach Biura Karier  mogą uczestniczyć zainteresowani uczniowie, rodzice i nauczyciele.
6. Plan pracy opracowywany jest przez osoby prowadzące i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.
7. W trakcie zajęć obowiązuje zasada poszanowania dostępnego mienia oraz przestrzeganie poleceń i wskazań opiekunów.
9. Na potrzeby uczniów, wszelkie działania prowadzone są nieodpłatnie.
10. Młodzież i inne osoby uczestniczące w zajęciach, mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów i projektów zajęć w ramach Biura Karier.
11. Biuro Karier ma swoją stronę internetową na stronie szkoły http://www.zsb.bydgoszcz.pl/ w zakładce UCZEŃ -PRACA - BIURO KARIER.
12. Biuro Karier  jest dostępne na portalu społecznościowym facebook prowadzonym przez szkołę.
13. Biuro Karier w posiada własną pocztę email: biuro-karier@zsb.bydgoszcz.pl.

 

Zakres działalności Biura Karier w Zespole Szkół Budowlanych

 • Tworzenie bazy informacyjnej o zawodach.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu oceny swoich możliwości oraz tworzenia osobistego planu rozwoju zawodowego.
 • Redagowanie własnej strony internetowej oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej na terenie szkoły.
 • Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu Urzędem Pracy, Klubami Pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Biurami Karier na wyższych uczelniach, Inkubatorami Przedsiębiorczości, Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, pracodawcami.
 • Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości.
 • Organizowanie wycieczek zawodoznawczych.
 • Organizowanie akcji typu : Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Światowy Dzień Oszczędzania, Dzień Przedsiębiorczości.
 • Pomoc w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Udział w Targach Pracy OFFerty, Targach Edukacyjnych itp
 • Realizowanie planu pracy Biura Karier odbywać się będzie w różnych formach:
 1. lekcje,
 2. spotkania pozalekcyjne,
 3. indywidualne spotkania z uczniami, absolwentami, rodzicami oraz uczniami lokalnych gimnazjów w ramach promocji szkoły,
 4. konferencje,
 5. spotkania z przedstawicielami firm budowlanych, pracodawcami,
 6. inne.

 

PLAN PRACY BIURA KARIER "Nowy Horyzont"  

 

Biuro Karier kieruje swoją ofertę do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Oferta dla uczniów:

 • poznanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości,
 • wskazywanie zależności między zdolnościami, umiejętnościami, potrzebami, wartościami a planowaną karierą zawodową,
 • dostarczanie wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia,
 • wspieranie uczniów i ułatwianie im dokonywania wyborów dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej absolwentów,
 • zaspokajanie oczekiwań pracodawców pod względem edukacji zawodowej,
 • dostarczanie wiedzy ogólnej, ułatwiającej elastyczne wdrożenie się do pracy zawodowej,
 • organizacja konferencji, spotkań biznesowych, pogadanek,
 • uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.

Oferta dla rodziców:

 • możliwość włączania się do działań na rzecz szkolnego poradnictwa zawodowego,
 • wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez ich dzieci,
 • możliwość poznawania specyfiki różnych zawodów i ścieżek karier zawodowych,
 • konsultacje w ramach "Drzwi Otwartych" szkoły,
 • wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych.

Oferta dla nauczycieli:

 • udostępnianie programów na lekcje wychowawcze,
 • możliwość korzystania z bazy informacyjnej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi, pracodawcami.

Oferta dla pracodawców:

 • organizacja Targów Pracy
 • Szkolne Spotkania z Pracodawcą/Szkolne Targi Pracy
 •  spotkania rekrutacyjne i informacyjne
 • konsultacje indywidualne

Cele prowadzenia Biura Karier:

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 • przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie umiejętności planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Kształcenie umiejętności:

 • planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej,
 • organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie,
 • przygotowania dokumentów związanych z podjęciem pracy,
 • poszukiwania pracy,
 • prezentowania się na rynku pracy,
 • nawiązywania kontaktów: rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez internet,
 • przeprowadzania negocjacji.

Cele związane z wiedzą:

 • poznanie zasad prowadzenia korespondencji osobowej, biznesowej,
 • poznanie podstaw prawa pracy,
 • poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
 • poznanie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • poznanie procedury zakładania firmy,
 • poznanie wielu elementów z zakresu komunikacji interpersonalnej (negocjacje, rozmowy kwalifikacyjne...),
 • elementy wiedzy z zakresu podatków i ubezpieczeń.


Bydgoszcz, dnia 22.11.2023

opracowała: Katarzyna Filipkowska i Anetta Zawistowska