Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu (wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów),
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna),
 • psychoedukacja i psychoprofilaktyka (profilaktyka: uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji),
 • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów,
 • wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
  • Dysleksja rozwojowa;
  • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Indywidualny Tok Nauczania (ITN);
  • Organizowanie i koordynowanie pracą zespołów przygotowujących Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia rewalidacyjne).