Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca”

Opublikowano: 2019-04-03 21:07, Numer artykułu: 12399

 

Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja.

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.03.2019-30.09.2023r. jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                               

3. Proces rekrutacyjny na staże i praktyki realizowane w 2023 roku rozpoczyna się z dniem 13.03.2023 r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia, dostępnych na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA lub w gabinecie Szkolnego Koordynatora projektu.

4. Do 31. 03. 2023 r. uczniowie składają wypełnione formularze wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotów zawodowych lub wychowawcy do Szkolnego Koordynatora projektu – gabinet 16W (warsztaty). Formularze wyłącznie w formie papierowej, wyłącznie w wydruku dwustronnym formatu A 4.

5. Do 12. 04. 2023 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek dostarczyć do koordynatora projektu do 21. 04. 2023 r. Deklarację uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj staż, jutro praca” oraz Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty do samodzielnego pobrania i dwustronnego wydrukowania ze strony internetowej ZSB).

8. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (gabinet 16W – warsztaty).

PAMIĘTAJ: SZANUJ PRZYRODĘ, DRUKUJ DWUSTRONNIE.