Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca”

Opublikowano: 2019-04-03 21:07, Numer artykułu: 12399

 

Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja.

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.03.2019-30.09.2023r. jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca” w Zespole Szkół Budowlanych na czas zawieszenie zajęć w placówkach szkolnych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem na czas zawieszenia zajęć w placówkach szkolnych.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                      

3. Trwa proces rekrutacyjny na staże i praktyki realizowane w 2021 roku, który został przedłużony ze względu na wolne miejsca do udziału w projekcie. Polega on na pobraniu Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia drogą elektroniczną, dostępnych na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA.

4. Do 30. 04. 2021 r. uczniowie składają wypełnione elektronicznie (format dokumentu programu Word) formularze na adres e-mail: dsjp.zsb@wp.pl

5. Do 07. 05. 2021 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji drogą elektroniczną poprzez e-dziennik, przesyłając informację do wiadomości Kandydatów, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy elektronicznie, a po wznowieniu zajęć na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

6. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, mają obowiązek dostarczyć (w formacie dokumentu programu Word) na adres e-mail: dsjp.zsb@wp.pl do 28. 05. 2021 r. Deklarację uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj staż, jutro praca” oraz oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty do pobrania ze strony internetowej ZSB) podpis odręczny zostanie złożony przy zawieraniu umowy na staż/praktykę.

Data wpływu dokumentów na adres e-mail: dsjp.zsb@wp.pl jest traktowana jako data ich wypełnienia.

7. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy nie będą brali udziału w projekcie.

8. Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński (wyłącznie przez e-dziennik), a po wznowieniu zajęć, także gabinet 16W (warsztaty).