AKCJA - KWALIFIKACJA 2

Opublikowano: 2019-11-02 21:48

 

Projekt „Akcja – kwalifikacja 2” realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,

Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT,

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.10.2018-30.09.2020r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych znajduje się w załącznikach nr 1 i 2.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.

3. Proces rekrutacyjny na zajęcia dodatkowe realizowane w II semestrze roku 2018/2019 rozpoczyna się z dniem 25. 11. 2019r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia, dostępnych na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 2.

4. Do 19. 12. 2019r. uczniowie składają wypełnione formularze wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotów zawodowych lub wychowawcy do Szkolnego Koordynatora projektu – gabinet 4W (warsztaty). 

5. Do 3. 01. 2020 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek dostarczyć do koordynatora projektu do 16. 01. 2019 r. Deklaracje uczestnictwa w projekcie „Akcja – kwalifikacja 2” oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

8. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (gabinet 4W – warsztaty). 

                                                                                                             
PAMIĘTAJ: SZANUJ PRZYRODĘ, DRUKUJ DWUSTRONNIE.