O szkole

    

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Mamy swoją historię, obserwujemy teraźniejszość, tworzymy przyszłość.

ZSB:  zawód- sukces- branża

 

TAK BYŁO, CZYLI O KORZENIACH…

Początki szkoły sięgają roku 1948, kiedy utworzono wydział budowlany w Państwowych Szkołach Technicznych przy ul. Św. Trójcy 37. W kolejnych latach powoływano do życia technika budowlane i geodezyjne oraz zasadnicze szkoły zawodowe działające w różnych punktach Bydgoszczy.

12 kwietnia 1961 roku - w dniu historycznego lotu pierwszego człowieka w kosmos - dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby szkoły przy ul. Pestalozziego 18, a zarządzeniem ministra oświaty z 19 lutego 1962 roku powstał Zespół Szkół Zawodowych.

W ciągu kilkudziesięciu lat mury tej placówki opuściły tysiące absolwentów. Szkoła ulegała przekształceniom, zmieniały się nazwy i profile kształcenia, powstawały nowe kierunki odpowiadające aktualnym oczekiwaniom rynku pracy. 

 

TAK JEST…

Specjalizujemy się w nowoczesnych technologiach, kształcąc w branży budowlanej, geodezyjnej i renowatorskiej.

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła mogąca poszczycić się wieloma sukcesami edukacyjnymi na skalę regionu i kraju. Nasi uczniowie wielokrotnie zajmowali wiodące miejsca w etapach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
Od lat uzyskujemy bardzo wysokie notowania w rankingu szkół ponadpodstawowych  
technicznych, miesięcznika „Perspektywy”, gdzie pod uwagę brane są sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz ponadprzeciętne wyniki matur i egzaminów zawodowych.
Złota Tarcza „Perspektyw” na stałe wpisała się w historię szkoły, ugruntowując jej prestiż i renomę.
Zespół Szkół Budowlanych to także szkoła otwarta na wiele innowacyjnych projektów, takich jak np. Budowlanka łączy pokolenia, Budowlanka buduje zdrowie, Od przedszkola do Budowlanki, Z Budowlanki do pracy i wiele innych.

Realizacja tych przedsięwzięć jest  możliwa dzięki korzystaniu z programów grantowych, które dofinansowują ponadstandardowe projekty edukacyjne, dając naszym uczniom możliwość eksploracji nowych obszarów wiedzy i wspierając ich w rozwoju pasji i zainteresowań.

W szkole niezwykle prężnie działa Samorząd Uczniowski, organizując wiele imprez i akcji, które na stałe wpisały się do kalendarza szkolnego. Inspirując do aktywności całą społeczność szkolną,  daje uczniom realną możliwość uczestnictwa w  życiu szkoły i wpływu na jej funkcjonowanie.

Dużym zainteresowaniem cieszy się szkolny wolontariat, który angażuje uczniów do różnorodnych działań na terenie szkoły i na zewnątrz w ramach współpracy z instytucjami i fundacjami, włączając się w liczne akcje niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Uczniowie ZSB wraz z bydgoskimi społecznikami ze Stowarzyszenia „Dzięki Wam” pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,  ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, remontując ich mieszkania. 

Szkoła posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, których celem jest poszerzenie wiedzy uczniów, ale przede wszystkim rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań i pasji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje szkolna orkiestra dęta. Uczniowie naszej szkoły uczą się grać na instrumentach od podstaw i znajdują podatny grunt do rozwoju zdolności muzycznych. Orkiestra występuje na wszystkich oficjalnych uroczystościach szkolnych, wzbogacając swym programem artystycznym wiele przedsięwzięć.

Misją szkoły jest także kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o wspólne bezpieczeństwo. Wszelkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane przez szkołę skierowane są na stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, ale przede wszystkim komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

 

A JAK BĘDZIE?

Czas pokaże. Pewne jest jedno – budujemy na solidnych fundamentach i mamy bardzo dobry projekt!

Naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów i kształcenie ich kompetencji zawodowych oraz społecznych, potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania dzięki zatrudnianiu kompetentnej kadry, dajemy uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań i pasji. Stale współpracujemy z pracodawcami, uczelniami wyższymi i różnymi instytucjami kulturalnymi.
Atutem szkoły są  zagraniczne wyjazdy młodzieży na staże w ramach projektu Erasmus+ oraz POWER +, dzięki którym już setki uczniów podniosło swoje kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe. Partycypujemy również w  projekcie „Akcja – kwalifikacja”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy.

 

Zespół Szkół Budowlanych to jedna z najlepszych szkół w swojej branży w kraju.

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość należą do nas. Budujemy świadomie świat.