AKCJA-KWALIFIKACJA 3

Opublikowano: 2021-09-12 23:28

 

Projekt „Akcja – kwalifikacja 3” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,
Działanie 10.2 kształcenie ogólne i zawodowe ,
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.09.2020-30.09.2021r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

 

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego, realizacja projektu została wydłużona do 31.12.2021 roku.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych w roku szkolnym 2021/2022 (I semestr) znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

Wszystkie formy wsparcia są prowadzone z zachowaniem wymagań sanitarnych obowiązujących w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 3” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                                  

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                               

3. Proces rekrutacyjny na zajęcia dodatkowe realizowane w I semestrze roku 2021/2022 rozpoczyna się z dniem 21. 09. 2021r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych dla ucznia, dostępnych na stronie internetowej ZSB. KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 3.

4. Do 28. 09. 2021 r. uczniowie składają wypełnione formularze wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotów zawodowych lub wychowawcy do Szkolnego Koordynatora projektu – gabinet 16W (warsztaty). 

5. Do 30. 09. 2021 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek dostarczyć do Szkolnego koordynatora projektu do dnia rozpoczęcia zajęć (formie wsparcia) Deklarację uczestnictwa w projekcie „Akcja – kwalifikacja 3” oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

8. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (gabinet 16W – warsztaty).

 

DOKUMENTY DRUKUJEMY TYLKO DWUSTRONNIE – OSZCZĘDZAMY ZASOBY