ENERGY@SCHOOL

Opublikowano: 2017-03-30 05:16, Numer artykułu: 2738

 

ENERGY@SCHOOL

Optymalizacja energii i zmiana zachowań w szkołach Europy Środkowej – CE744

 

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020

Nazwa osi Priorytetowej w ramach programu: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej.

Nazwa celu szczegółowego: 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia  efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.

Termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.

 

Partnerzy Projektu:

 • Lider - Związek Miast Regionu Emilia Romagna (Włochy)
 • CertiMaC s.c.r.l (Włochy)
 • Miasto Bydgoszcz (Polska)
 • Agencja Energii Regionu Savinska Saleska i Koroska (Słowenia)
 • Miasto Karlovac (Chorwacja)
 • Uniwersytet w Bolonii Wydział Chemii Przemysłowej (Włochy)
 • Miasto Szolnok (Węgry)
 • Lokalny Samorząd Miasta Ujszilvas (Węgry)
 • Miasto Stuttgart (Niemcy)
 • Miasto Klagenfurt (Austria)
 • Agencja Energii w Graz (Austria)
 • Miasto Celje (Słowenia)

Projekt w liczbach

 • 12 partnerów projektu
 • 36 miesięcy okres realizacji
 • 250 308,75 Euro budżet dla Bydgoszczy
 • 85% poziom dofinansowania

O projekcie:

Sektor budynków niesie ze sobą wysoki potencjał w zakresie optymalizacji energetycznej.
W kategorii budynków użyteczności publicznej, zużycie energii w szkołach jest drugim najwyższym wydatkiem w całkowitych kosztach bieżących gmin. Sektor daje możliwość uzyskania znacznych osiągnięć w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie, w różnych regionach Europy Środkowej obserwuje się duże rozbieżności w zarządzania energią w szkołach. Celem ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów oraz umożliwiającego uzyskanie przez nich tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE).

Priorytetem przedsięwzięcia jest zmiana kulturowa w kwestiach dotyczących efektywności energetycznej.

Cel główny:

Głównym celem projektu ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu Szkół Inteligentnych Energetycznie, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE).

Cele szczegółowe:

 • Zmiana kulturowa w kwestiach dotyczących efektywności energetycznej,
 • Postępująca zmiana w kierunku idei Szkół Inteligentnych Energetycznie,
 • Wzmocnienie kompetencji i umiejętności w zakresie oszczędności energii

Planowane rezultaty merytoryczne

 • 1 międzynarodowy Plan Zarządzania Szkołą Inteligentną Energetycznie i 8 lokalnych Planów,
 • 1 międzynarodowa Strategia Szkół Inteligentnych Energetycznie i 7 Strategii lokalnych,
 • 3 aplikacje – optymalizacja zużycia energii,
 • 8 sprawdzonych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w szkołach - bezpośredni rezultat działań Strażników Energii,
 • 24 programy edukacyjno-szkoleniowe dla Starszych i Młodszych Strażników Energii,
 • 1 podręcznik energetyczny dla Szkół Inteligentnych Energetycznie.

Jakie są główne korzyści uczestnictwa w projekcie dla mojej szkoły?

 • Redukcja zużycia energii,
 • Oszczędność energii i nakładów finansowych,
 • Więcej dostępnych zasobów do zainwestowania w szkole (cel projektu: oszczędzasz - inwestujesz),
 • Zasoby finansowe zaoszczędzone w ramach działań projektowych mogą zostać zainwestowane w wyposażenie szkół,
 • Działania związane z projektem ENERGY@SCHOOL przyczynią się do zmiany podejścia młodych ludzi i obywateli miasta do kwestii związanych z poprawą efektywności energetycznej, co w efekcie wpłynie pozytywnie na zmiany klimatyczne.

Szkoły wytypowane do działań pilotażowych zostaną wyposażone w m.in.:

 • inteligentne liczniki energii elektrycznej i cieplnej,
 • lampy LED, zawory termostatyczne,
 • tablety i laptopy z oprogramowaniem,
 • ogniwa demonstracyjne PV dla 2 szkół.

Na czym będzie polegało zaangażowanie szkół?

1 rok trwania projektu – rok szkolny 2016-2017

 • Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie realizacji inwentaryzacji, analizy i audytu energetycznego w każdej szkole wytypowanej do projektu, w celu określenia aktualnego stanu wykorzystania i zużycia energii oraz wskazania możliwych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.   

2 rok trwania projektu – rok szkolny 2017-2018

 • Udział pracowników szkoły w szkoleniu ukierunkowanym na stworzenie Zespołu Starszych Strażników Energii - monitorowanie zużycia energii w szkołach,
 • Współpraca z Urzędem Miasta - zainstalowanie inteligentnych liczników i sprzętu do monitorowania zużycia energii w szkołach,
 • Zaangażowanie uczniów w powołanie Zespołu Młodszych Strażników Energii - zmianie podejścia młodych ludzi do metod i narzędzi oszczędzania energii. Zespół Młodszych Strażników Energii włączy się w działania na rzecz stworzenia Planu Kultury Energii, które koordynować będą Starsi Strażnicy Energii i eksperci techniczni współpracujący z Urzędem Miasta w ramach projektu.

3 rok trwania projektu – rok szkolny 2018-2019

 • Udział w 2 szkoleniach dla Starszych Strażników Energii,
 • Wykorzystanie aplikacji stworzonej specjalnie dla projektu ENERGY@SCHOOL przez partnerów projektu – każdy Starszy Strażnik Energii i Młodszy Strażnik Energii może monitorować zużycie energii w szkole,
 • Uczniowie będą mogli wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Szkół Inteligentnych Energetycznie i wygrać wizytę studyjną w jednym z krajów partnerskich – m.in. we Włoszech.

 

Koordynator projektu:

Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy

Współpraca:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Kontakt:

Katarzyna Szczublewska - email: katarzyna.szczublewska@um.bydgoszcz.pl;

tel.:+48 52 58 59 485

Ewa Witenberg – email: ewa.witenberg@um.bydgoszcz.pl

Tel.:+48 52 58 59 226

 

Więcej informacji o projekcie: