AKCJA-KWALIFIKACJA 4

Opublikowano: 2021-09-13 18:31

 

Projekt „Akcja – kwalifikacja 4” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,
Działanie 10.2 kształcenie ogólne i zawodowe ,
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 

Celem projektu realizowanego w okresie 01.08.2021-30.09.2023r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

 

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego, w 2021 roku realizowane będzie jedynie Doradztwo edukacyjno-zawodowe (PIK-Punkt Informacji i Kariery).

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie powinni zgłosić się do Doradcy edukacyjno-zawodowego, do gabinetu 218 w godzinach funkcjonowania Punktu Informacji i Kariery (PIK).

 

Osoby korzystające z PIK, w dniu konsultacji muszą złożyć Deklarację uczestnictwa w projekcie „Akcja – kwalifikacja 4” oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (dostępnych na stronie internetowej ZSB: KSZTAŁCENIE>PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 4).

 

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe, szkolenia i kursy realizowane w II semestrze roku 2021/2022, rozpocznie się dnia 10. 01. 2022r.

 

Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kierownik szkolenia praktycznego (gabinet 16W – warsztaty).

 

DOKUMENTY DRUKUJEMY TYLKO DWUSTRONNIE – OSZCZĘDZAMY ZASOBY