BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
Forum Drogownictwa i Geodezji
2017-10-10 22:42

IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM DROGOWNICTWA I GEODEZJI

 

REGULAMIN

 

1. Cele Forum

 

1.1. Celem Forum jest:

a) rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem drogowym i geodezją oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności,

b) kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

c) wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

d) zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami w budownictwie drogowym i geodezji,

e) zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

f) doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

g) stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami,

h) umożliwienie wymiany doświadczeń dla nauczycieli specjalności drogowej i geodezji.

 

1.2. Tematyka Forum związana jest z jego tematem wiodącym     

„Wiślane obiekty mostowe, hydrotechniczne oraz regulacyjne”.

        Prezentacja ma  na celu poszerzyć wiedzę uczniów na temat etapów, uczestników i procedur

        powstawania drogowych obiektów inżynierskich oraz roli geodezji w tym procesie.  

 

2. Organizacja Forum

 

2.1. Organizatorem Forum jest Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Sponsorem głównym jest Urząd Miasta w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, a patronat pomocniczy  sprawują Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, firmy budownictwa drogowego i geodezji oraz oddział bydgoski Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

2.2. Organizacją Forum zajmuje się Komitet Organizacyjny Forum, który składa się z przewodniczącego i członków powołanych spośród nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i przedstawicieli firm patronackich.

 

2.3. W Forum mogą brać udział uczniowie ponadgimnazjalnych szkół o kierunku kształcenia technik drogownictwa i technik geodeta. Natomiast uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczą  w towarzyszącym Forum konkursie fotograficznym.

 

2.4. Wydatki związane z organizowaniem Forum pokrywane są ze środków pozyskanych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, firm budowlanych i geodezyjnych, uczelni wyższych oraz sponsorów prywatnych.

 

 

3. Tryb przeprowadzenia Forum

 

3.1. Forum organizowane jest jako konkurs o zasięgu ogólnopolskim.

 

3.2. Poszczególne szkoły biorące udział w Forum Drogownictwa i Geodezji wyłaniają swoją reprezentację w postaci jednoosobowych wystąpień uczniowskich na wiodący temat forum. Szkoła, która kształci zarówno w zakresie drogownictwa jak i geodezji, może wystawić po jednym uczniu z każdego zawodu.

 

3.3. Program Forum obejmuje:

a) prelekcje zaproszonych gości,

b) prezentacje multimedialne przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie,

c) wystawa prac uczniów szkół gimnazjalnych.

 

3.4. Prezentację stanowi pokaz multimedialny, którego czas nie przekracza 12 min. na temat wiodący   

„Wiślane obiekty mostowe, hydrotechniczne oraz regulacyjne”

       wykonany w programie Power Point. Prezentacje należy przesłać do 6  października 2017 roku  na adres mailowy:

 

beata.startek@gmail.com 

z dopiskiem IX Forum Drogowo-Geodezyjne

 

3.5. Forum towarzyszyć będą wystąpienia pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jak również innych zaproszonych gości.

 

3.6. Jury, oceniające prace konkursowe, będzie składać się z pracowników  naukowych UTP, UKW oraz stowarzyszeń zawodowych.

 

4. Nagrody i wyróżnienia

 

4.1. I miejsce otrzymuje uczestnik konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów za prezentację  konkursową. Kolejne miejsca otrzymują uczestnicy w zależności od uzyskanej liczby punktów.

 

4.2. Nagrody przyznawane są za zajęcie I, II i III miejsca, natomiast pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia.

 

 

 

Komitet Organizacyjny

 

  IX  Forum Drogownictwa i Geodezji

  

                 

 

Dyrektor

   Zespołu Szkół Budowlanych   

w Bydgoszczy

 

 


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA